Another Side: Joey My Secret Live

Concert Dates:
July 13-16, 18-21, 28-30; August 1-6, 8-13-21, 22-26

Venue:
Hong Kong Academy for Performing Arts, Hong Kong SAR

Set List:
溶 • 渴望晨曦的女孩 • 一個人砌圖 • 我杯茶• Be True • 28個我• 心賊難防 • Chihuahua • 13 點 • HONEY! • 煙花紀 • 不配 • 無人知道雙子座 • 玩家 • 蜃樓 • 飛 • 夢非夢 • 明天見 • 東京人壽 • 舊日回憶的山丘 • 陪我長大 • 螢 • 兩面 / 與蝶同眠 • 最後勝利 / 呼天不應 / 愛怪物的你 / 貪嗔痴 / 麻煩你 / 借過 / 罪魁• 最好時光